Các đô thị loại 1 của nước ta là

09.7170.8998 ĐĂNG KÝ
X